021-44972994
خانه>دسته‌بندی نشده >رای گیری انتخابات هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه

رای گیری انتخابات هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه

توجه: اعضای ثابت انجمن مراقبتهای ویژه: برای شرکت در رای گیری انتخابات هیئت مدیره انجمن مراقبتهای ویژه باید حتما تا ۷۲ ساعت قبل از روز انتخابات (۱۸ دیماه) در سایت انتخابات وزارت بهداشت (Ima-net.ir )ثبت نام کرده باشید.
تایید نهایی ثبت نام مستلزم پرداخت حق عضویت در سایت انجمن ( Acccicu.com) می باشد.