021-44972994

کلیپ انجمن مراقبتهای ویژه ایران

نمایش کلیپ
دیگر فعالیت هایانجمن مراقبت های ویژه ایران
نظارت و ارائه راهکار مناسب و کاربردی برای مراکز درمانی و بیمارستانها
همکاری علمی و پژوهشی با شرکت های دانش بنیان و تولید کننده گان و وارد کنندگان
ارتباط علمی و پژوهشی با مراکز آموزش عالی و دانشگاه های علوم پزشکی داخل و خارج کشور
آخرین مقالات

عضویت در انجمن

جهت دریافت کارت عضویت سالانه انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران، بروی ادامه کلیک کنید

ادامه...

رای دهی انتخابات

جهت رای دهی برای انتخاب سومین هی‍ئت رئیسه انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران، بروی ادامه کلیک کنید

ادامه...